Algemene Voorwaarden & Privacy Verklaring


Algemene Voorwaarden & Privacy Verklaring

Contactgegevens:

 • Postelstraat 60
 • 4251HD Werkendam
 • Tel: 06-51987870
 • Email: info@beautyinprogress.nl
 • KvK nummer: 531126321

 • Artikel 1 - Definities
 • Artikel 2 - Toepasselijkheid
 • Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst
 • Artikel 4 - Gegevens
 • Artikel 5 - Aanbiedingen
 • Artikel 6 - Levering
 • Artikel 7 - Risico tijdens transport
 • Artikel 8 - Afkoelingsperiode
 • Artikel 9 - Garanties
 • Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud
 • Artikel 11 - Betaling
 • Artikel 12 - Incassokosten
 • Artikel 13 - Aansprakelijkheid
 • Artikel 14 - Overmacht
 • Artikel 15 - Verwerking van persoonsgegevens
 • Artikel 16 - Diversen
 • Artikel 17 - Toepasselijk recht

Artikel 1 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die actief is in de uiterlijke verzorgingsbranche;
Consument: de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten;
Niet-consument: de natuurlijke persoon die, in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten;
Overeenkomst: de overeenkomst voor een behandeling, en/of levering van producten, op het gebied van de uiterlijke verzorging;

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website beautyinprogress.nl (Website) en op alle aanbiedingen en offertes van Beauty in Progress en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en Beauty in Progress.

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van uw bestelling bij Beauty in Progress.

3.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Beauty in Progress is geaccepteerd.

Artikel 4 - Gegevens

4.1 U dient er zorg voor te dragen dat u gegevens waaronder e-mail-adres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn.

4.2 Beauty in Progress garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

4.3 Beauty in Progress zal uw gegevens verwerken en opnemen in zijn bestand om zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die hij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mail-adres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn. U kunt zich afmelden voor toekomstige mail door dit te vermelden in een reply.

Artikel 5 - Aanbiedingen

5.1 Beauty in Progress kan niet aan zijn aanbiedingen/prijzen op de website worden gehouden als u enigszins had kunnen weten dat het een typefout of vergissing bedroeg.

5.2 De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan u vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de ordergrootte. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terug betaald.

Artikel 6 - Levering

6.1 De bestellingen worden per direct in behandeling genomen. Op dinsdag en vrijdag zullen de verzendingen plaats vinden. Alle bestellingen die op deze dagen worden geplaatst tot 13.00 worden in behandeling genomen, mits op voorraad. Bestellingen die na dit tijdstip worden geplaatst worden verschoven naar de eerst volgende verzenddag. Vanaf de dag van verzending ontvangt u de bestelling binnen 2 werkdagen. Naar België/ Duitsland zal dit 2 tot 4 werkdagen zijn. Indien niet voorradig wordt u op de hoogte gebracht en dient u rekening te houden met een langere leveringstermijn.

6.2 De bestelling wordt bij u thuis/bedrijf afgeleverd, tenzij u hebt aangegeven dat u de bestelling zelf afhaalt of dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden. De leveringstermijn voor voorradige producten is maximaal 5 dagen. De leveringstermijn van niet voorradige producten is maximaal 60 dagen.

6.3 U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.

6.4 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.

6.5 Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering of uw adres niet tijdig heeft gewijzigd, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.

6.6 Bij overschrijding van de maximale levertijd van 5 dagen voor voorradige producten en 60 dagen voor niet voorradige producten hebt u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan Beauty in Progress te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 dagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

6.7 De verzendkosten zijn volgens de EU prijzen bepaald, deze kan volgens de inflatie te allen tijde gewijzigd worden. Voor Nederland is het portovrij vanaf €60,- inclusief BTW, anders wordt er €6,95 portokosten berekend voor ieder order. Voor België is het portovrij vanaf €100,- inclusief BTW anders wordt er €9,95 portokosten berekend. Voor diverse andere landen wordt er gekeken naar de prijzen met het afgesproken postbedrijf.

Artikel 7 - Risico tijdens transport

Gedurende het transport van de producten zal Beauty in Progress het risico dragen in geval van diefstal of verlies van de producten indien er binnen de gestelde tijd van 7 dagen contact wordt opgenomen met Beauty in Progress. Wanneer er na de leveringsperiode wordt aangegeven het pakket nooit te hebben ontvangen wordt u verantwoordelijk gesteld voor het verlies van het pakket. Op het moment van aflevering van de producten zal het risico van verzenden op u overgaan.

Artikel 8 - Afkoelingsperiode

8.1 U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. Beauty in Progress zal dan binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het door u betaalde bedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking.

8.2 De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor uw eigen rekening.

Artikel 9 - Garanties

9.1 Beauty in Progress garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties. Kleuren op de site kunnen afwijken van de werkelijkheid.

9.2 U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen een termijn van 2 werkdagen, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

9.3 Na verloop van de in artikel 10.2 genoemde garantietermijn is Beauty in Progress gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

9.4 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Beauty in Progress, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

Beauty in Progress blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de aankoopprijs volledig is voldaan.

Artikel 11 - Betaling

11.1 De betalingen dienen contant of per pin te worden voldaan.

11.2 Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst zal de wijze van betaling via ideal geschieden. Dit geldt alleen in Nederland. Voor buitenland ontvangt u vooraf een proforma welke u vooruit dient te betalen.

11.3 Bij orders geplaatst via internet mag Beauty in Progress u verzoeken om uw betalingen vooraf de levering over te schrijven. Uiteraard dient u hierdoor rekening te houden met een langere levertijd.

11.4 De bestellingen worden alleen in behandeling genomen als er geen openstaande facturen zijn.

Artikel 12 - Incassokosten

Als u in gebreke blijft aan u betalingsverplichtingen te voldoen, kan Beauty in Progress niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die Beauty in Progress moet maken ter verkrijging van haar vordering. De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de hoofdsom; als Beauty in Progress kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Wanneer er een incassobureau wordt ingeschakeld worden behalve onze kosten ook de kosten van het incassobureau in rekening gebracht.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

13.1 Indien door Beauty in Progress geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Beauty in Progress jegens u beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 9 (Garanties) is geregeld.

13.2 De aansprakelijkheid van Beauty in Progress voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf.

Artikel 14 - Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 15 - Verwerking van persoonsgegevens

15.1 Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld voor gebruik van Beauty in Progress en niet doorgegeven aan derden.

15.2 Analytische gegevens (Google Analytics) over website gebruik worden door Beauty in Progress uitsluitend gebruikt voor inzicht en verbetering van de website vwb bezoekers aantallen en pagina's die worden bezocht.

15.3 Klik en of Cookie beleid: De website gebruik geen blijvende cookies maar uitsluitend sessions om gebruikers gegegevens op te slaan (bv. Winkelwagen en togglen stand van menu). Sessions worden gewist op het moment dat u de browser sluit.

15.4 Bij periodieke acties op bijvoorbeeld facebook worden uw gegevens uitsluitend gebruikt om contact met u op te kunnen nemen als u de actie heeft gewonnen. Daarna worden de gegevens gewist.

15.5 Contact of Ordergegevens: Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor nieuwsbrieven en voor u interessante aanbiedingen wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven. Uitschrijven kunt u doen via de nieuwsbrief of door te mailen en hier in te vermelden dat u wilt unsubscriben.

15.6 Reviews en Gastenboek: U kunt gevraagd of ongevraagd uw reactie over een product of over Beauty in Progress op de website delen. Deze reactie kunt u laten verwijderen door ons te mailen of bellen.

Artikel 16 - Diversen

16.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

16.2 De administratie van Beauty in Progress geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

16.3 Beauty in Progress is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u over te dragen.

16.4 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Beauty in Progress zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 17 - Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen kunnen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Beauty in Progress aangepast worden. Beauty in Progress adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.